ابر برچسب های ام 32

PC Keybord Wireless PC Keybord Wireless PC Keybord IR کیبورد کامپیوتر بی سیم کیبورد کامپیوتر بیسیم راه اندازی کیبورد کامپیوتر با میکرو راه اندازی کیبورد کامپیوتر با C راه اندازی کیبورد کامپیوتر با AVR کیبورد کامپیوتر بیسیم با IR کیبورد کامپیوتر بی سیم با IR رله هوشمند 14 کاناله با مادون قرمز رله هوشمند 14 کاناله رله هوشمند 14 کانال با مادون قرمز ساخت دستگاه ریموت کنترل 14 کاناله‎ کنترل از راه دور 14 کانال کنترل از راه دور 14 کاناله مادون قرمز کنترل از راه دور 14 کاناله کنترل از راه دور 14 کانال مادون قرمز راه اندازی کیبورد کامپیوتر با میکروکنترلر راه اندازی کیبورد کامپیوتر با بیسک Remote Controler 210 Chanal remote control 210 chanal remote control 210 رله هوشمند 210 کانال رله هوشمند 210 کانال با مادون قرمز ریموت کنترل 210 IR رله هوشمند 210 کاناله با مادون قرمز رله هوشمند 210 کاناله ریموت کنترل 210 کاناله IR کیبورد بی سیم با IR راه اندازی کیبورد کامپیوتر PS2 راه اندازی کیبورد راه اندازی کیبورد کامپیوتر با BASIC کیبورد بیسیم با مادوقرمز کیبورد بی سیم با مادوقرمز کیبورد بیسیم با IR کیبورد بی سیم کیبورد بیسیم رله هوشمند 14 کانال رله هوشمند 8 کانال با مادون قرمز ریموت کنترل 14 کانال با RC5 ریموت کنترل 14 کاناله از راه دور ریموت کنترل 14 کاناله با کنترل تلویزیون Remote Controler 14 Chanal کنترل 14 رله با remote control 14 کنترل 14 رله با کنترل تلویزیون کنترل 14 رله با مادون قرمز ریموت کنترل 14 کاناله با RC5 ریموت کنترل 14 کاناله با کنترل TV ریموت کنترل 14 کانال IR ریموت کنترل 14 IR ریموت کنترل 14 کانال مادون قرمز ریموت کنترل 14 کانال از راه دور ریموت کنترل 14 کاناله ریموت کنترل 14 کانال با کنترل تلویزیون ریموت کنترل 14 کاناله IR ریموت کنترل 14 کاناله مادون قرمز remote control 14 chanal remote control 14 chanal with tv ریموت کنترل 8 کاناله مادون قرمز ریموت کنترل 8 کاناله با کنترل تلویزیون ریموت کنترل 8 کاناله با کنترل TV کنترل 8 رله با مادون قرمز کنترل 8 رله با کنترل تلویزیون رله هوشمند 8 کاناله با مادون قرمز کنترل از راه دور 8 کاناله مادون قرمز کنترل از راه دور 8 کانال مادون قرمز ریموت کنترل 8 کاناله با RC5 ریموت کنترل 8 کاناله IR remote control 8 chanal with tv remote ریموت کنترل 8 کاناله مادون قرمز با کنترل تلویزیون remote control 14 chanal with tv remote remote control 8 chanal with tv ریموت کنترل 8 کانال IR ریموت کنترل 8 کانال مادون قرمز ریموت کنترل 8 کانال با کنترل تلویزیون ریموت کنترل 8 کانال با RC5 ریموت کنترل 210 کانال ریموت کنترل 210 کانال IR پروزه راه اندازی کیبورد کامپیوتر پروژه راه اندازی کیبورد اتصال کیبورد به میکروکنترلر پروزه راه اندازی کیبورد کامپیوتر با AVR پروزه راه اندازی کیبورد کامپیوتر با میکروکنترلر تایپینگ پروزه راه اندازی کیبورد با AVR پروزه راه اندازی کیبورد اتصال کیبورد به AVR اتصال کیبورد کامپیوتر به میکروکنترلر تایپ روی LCD با C تایپ روی LCD با میکروکنترلر تایپ روی LCD با میکرو تایپ روی LCD با BASIC تایپ روی LCD با بیسیک اتصال کیبورد کامپیوتر به AVR تایپ روی LCD با کامپایلر کدویژن تایپ روی LCD با کامپایلر بیسکام راه اندازی LCD آموزش راه اندازی کیبورد اینترفیسینگ کنترل دور موتور DC با متلب کنترل دور موتور DC با ویژوال بیسیک اینترفیسینگ در متلب اینترفیسینگ در مطلب اینترفیسینگ در VB اینترفیسینگ در ویژوال بیسیک اینترفیسینگ در MATLAB کنترل دور موتور با VB کنترل دور موتور با ویژوال بیسیک راه اندازی صفحه کلید PS2 راه اندازی صفحه کلید کامپیوتر راه اندازی صفحه کلید راه اندازی صفحه کلید کامپیوتر PS2 کنترل دور موتور DC با RS232 کنترل دور موتور با کامپیوتر کنترل دور موتور با مطلب کنترل دور موتور با متلب تایپ روی LCD با AVR تایپ کنترل از راه دور 210 کاناله کنترل از راه دور 210 کانال مادون قرمز کنترل از راه دور 210 کانال کنترل از راه دور 210 کاناله مادون قرمز ریموت نامحدود ریموت کنترلر 210 کانال IR ریموت کنترلر 210 کانال ریموت کنترلر 210 IR کنترل 210 رله با مادون قرمز کنترل 210 رله با ریموت کنترل 210 کانال مادون قرمز ریموت کنترل 210 کانال با RC5 ریموت کنترل 210 کانال از راه دور ریموت کنترل 210 کاناله ریموت کنترل 210 کاناله از راه دور ساخت دستگاه ریموت کنترل 210 کاناله‎ ریموت کنترل 210 کاناله مادون قرمز ریموت کنترل 210 کاناله با RC5 ریموت کنترلر 210 کانال از راه دور ریموت کنترلر 210 کانال با RC5 ریموت کنترل 100 کانال کنترل رله نامحدود ریموت کنترل نامحدود ریموت کنترل 1تا بی نهایت کانال‎ تایپ روی LCD با کیبورد کامپیوتر تایپ روی LCD با کیبورد PC تایپ روی LCD با کیبورد PS2 تایپ روی LCD با کیبورد ساخت دستگاه ریموت کنترلر 210 کاناله‎ ریموت کنترلر مادون قرمز ریموت کنترلر 210 کاناله IR ریموت کنترلر 210 کاناله ریموت کنترلر 210 کانال مادون قرمز ریموت کنترلر 210 کاناله از راه دور ریموت کنترلر 210 کاناله با RC5 ریموت کنترلر با کنترل ریموت کنترلر IR ریموت کنترلر 210 کاناله مادون قرمز ریموت کنترل 14 کانال کنترل دما با RS232 مولتی پلکس سون سگمنت تایمر کنفرانس با سون سگمنت پروژه با سون سگمنت اتصال سون سگمنت به میکروکنترلر اتصال سون سگمنت با AVR اتصال 7-Segment به میکروکنترلر راه اندازی 7-Segment 7-Segment راه اندازی سون سگمنت سون سگمنت تابلوروان 8*32 با قابلیت گسترش تابلوروان 8*24 با قابلیت گسترش تابلو روان قابل گسترش تابلوروان 8*8 با قابلیت گسترش تابلوروان با LED قابل گسترش پروژه با 7-Segment تایمر کنفرانس تابلوروان با AVR اتصال 7-Segment به Avr تایمر کنفرانس با 7-Segment کلید خاموش و روشن کنترل شونده با لیزر کلید خاموش و روشن کلید روشن و خاموش با نشانگر لیزی کلید خاموش و روشن کنترل شونده کنترل رله با لیزر کنترل خطی وسایل برقی کنترل خطی کنترل وسایل برقی با نشانگر لیزر کلید روشن و خاموش کلید روشن و خاموش با لیزر Conference Timer Timer مدل آموزش از تایمر کنفرانس Conference کنفرانس تایمر با AVR تایمر با میکروکنترلر تایمر ریموت 4 کاناله ریموت 4 کاناله رادیویی تلفن راه اندازی کارت تلفن قفل رمز با کارت های تلفن ارتفاع سنج سطح مایع آشکار ساز مادون قرمز RC5 گیرنده RC5 آشکار ساز RC5 فرستنده مادون قرمز فرستنده مادون قرمز RC5 فرستنده RC5 انجام پروژه با PIC اطفاء حریق با PIC راه اندازی MQ9 با PIC راه اندازی MQ2 با PIC کنترل استپ موتور با پیک کنترل استپ موتور با PIC درب باز کن کارت RC5 Remote Decoder Serial Out 8*16 گیرنده 4 کانل فرستنده 4 کانال Remote Controler 4 Chanal RF فرستنده 4 کانال رادیویی گیرنده 4 کانال رادیویی ریموت کنترل 4 کاناله رادیویی ریموت کنترلر 4 کانال ریموت 4 کانال رادیویی ریموت رادیویی ریموت 4 کانال بازی Tic Tac Toe Tic Tac Toe 8*8 بازی با Touch Screen کنترل موتور DC با امواج رادیویی ریموت کنترلر 4 کاناله رادیویی تابلوروان 8*32 تابوروان 8*16 کنترل با نشانگر لیزر کلید استپر موتور با RS232 استپ موتور با RS232 کنترل استپ موتور با RS232 راه اندازی استپر موتور با RS232 ساعت، تقویم و دما با GLCD دما و ساعت با LCD گرافیکی دما و ساعت با LCD ساعت، تقویم و دما با LCD گرافیکی کنترل Stepper Motor با RS232 کنتر استپ موتور با UART تابلوروان 8*8 با LED تابلو روان 8*16 با LED تابلو روان 8*8 با LED تابلوروان 8*24 با LED تابلوروان 8*16 با LED تابلو LED 8*24 تابلو روان با LED تابلو روان 8*24 با ال ای دی دما و ساعت و تقویم ساعت و تقویم ساعت و تقویم با LCD گرافیکی ساعت و تقویم با GLCD ترمومتر با GLCD Tic Tac Toe with Touch Screen درایور مانیتورینگ دما با RS232 ترمومتر با RS232 ترموستات با RS232 دماسنچ با GLCD دما با GLCD پروژه با LM35 راه اندازی GLCD با AVR دماسنج با LCD گرافیکی پروژه با LCD ساعت با LCD گرافیکی ساعت با GLCD ترمومتر با LCD گرافیکی تقویم با LCD گرافیکی تابلو روان 8*32 تابلو روان 8*16 پروژه با VB پروژه با ویژوال بیسیک پروژه با Visual Basic کابل ارتباط USB USB TO UART AVR با USB FT232BL آشنایی با USB Visual Basic ارتباط AVR با کامپیوتر ON/OFF کلید ON/OFF با لیزر کلید ON/OFF تایپ روی LCD با USB تایپ روی LCD با کامپیوتر ارتباط AVR با USB ارتباط میکروکنترلر با کامپیوتر ارتباط میکروکنترلر با USB یو اس بی تایپ روی LCD با کامپیوتر از طریق پورت USB پروژه الکترونیکی با USB تایپ روی LCD با کامپیوتر از طریق پورت USB - visual basic راه اندازی LCD با USB ارتباط میکروکنترلر تابلوروان با ال ای دی تابلو روان 8*8 تابلو روان با ال ای دی تابلوروان قابل گسترش راه اندازی LCD با کامپیوتر اینتر فیسینگ در VB تایپ روی LCD با کامپیوتر ( ویژوال بیسیک ) تایپ روی LCD با کامپیوتر ( ویژوال بیسیک ) از طریق پورت USB تایپ روی LCD با کامپیوتر پورت USB تایپ روی LCD با ویژوال بیسیک ارتباط سریال UART اینتر فیسینگ در ویژوال بیسیک اینتر فیسینگ در ویژوال بیسیک ( VB ) نحوه ارتباط میکروکنترلر با USB ترموستات با USB کنترل دور موتور با سیستم راه اندازی استپ موتور با پیک کنترلر Servo Motor با کامپیوتر کنترل Servo Motor خواندن اعتابر کارت تلفن با PIC خواندن اعتابر کارتهای تلفن با PIC هشدار دهنده نشت گاز با PIC پروژه با میکروکنترلر PIC خواندن اعتابر کارتهای اعتباری با PIC کنترل Servo درایور Servo Motor راه اندازی سروو موتور با نرم افزار راه اندازی سروو موتور با برنامه راه اندازی سروو موتور با میکروکنترلر راه اندازی سروو موتور با کامپیوتر کنترل سروو موتور با UART Servo با AVR کنترل سروو موتور با RS232 کنترل سروو موتور با کامپیوتر راه اندازی کیبورد کامپیوتر با PIC اتصال کیبورد کامپیوتر به PIC اتصال AVR به USB راه اندازی موتور DC با کامپیوتر راه اندازی DC موتور با کامپیوتر راه اندازی موتور DC با ویِژوال بیسیک اتصال AVR‌ به کامپیوتر راه اندازی موتور DC با USB با کنترل USB کنترل موتور DC‌ با PC راه اندازی موتورالکتریکی ارتفاع سنج سطح مایعات RJ11 اتصال کیبورد PS2 به PIC راه اندازی کیبورد PS2 به PIC Dial-tone شماره گیری به روش تن عمق سنج دیجیتال عمق سنج میکرو کنترلر راه اندازی سروو موتور با مطلب راه اندازی سروو موتور با متلب USB به RS232 برد گیرنده برد فرستنده آشکار ساز مادون قرمز راه اندازی LCD با PIC اینترفیسینگ با PIC پروژه های الکترونیکی با PIC PIC16F877A ترمومتر با USB تایپ متن با برد 50 متر تایپ بیسیم با AVR تایپ بی سیم ارتباط بی سیم تایپ با USB ارسال بی سیم متن تایپ بی سیم متن HM-T HM-R پروژه با میکرو پیک راه اندازی استپ موتور با 8051 سروو موتور با نرم افزار متلب سروو موتور با مطلب سروو موتور با متلب درایور سروو موتور راه اندازی سروو موتور با 8051 راه اندازی سروو موتور با usb راه اندازی سروو موتور با PIC راه اندازی سروو موتور با Matlab سروو موتور با Matlab سروو موتور با کامپیوتر Stepper Motor استپ موتور با USB راه اندازی استپ موتور با usb کنترل استپر، Steppr Motor سروو موتور با AVR سروو موتور با میکروکنترلر سروو موتور با USB سروو موتور با UART راه اندازی موتور با USB USB موتور تشخیص گاز دی اکسید کربن تشخیص گاز متان کنترل لوازم برقی با بلوتوث تشخیص گاز مونوکسید کربن رطوبت سنج ارتباط بین دو میکرو با پروتکل UART راه اندازی SHT10 سنسور رطوبت SHT10 کنترل وسایل برقی با Bluetooth کنترل وسایل برقی با بلوتوث LMD6020-H36V درایور موتور 36 ولت 25 آمپر راه اندازی SRF05 درایور موتور 55 ولت 20 آمپر درایور موتور درایور موتور 55 ولت 25 آمپر LMD6020-H55V LMD6020-L55V راه اندازی پروتکل UART ارتباط سریال بین دو میکرو مانیتورینگ دما روی کامپیوتر کنترل دما با بلوتوث ارتباط با میکروکنترلر با بلوتوث ترمومتر و ترموستات با مانیتورینگ روی کامپیوتر کنترل رطوبت و دما ارتباط میکرو با بلوتوث مانتورینگ رطوبت و دما روی کامپیوتر کنترل رطوبت و دما با کامپیوتر ارسال متن از کامپیوتر با بلوتوث تایپ روی نمایشگر با کامپیوتر ارتباط رادیویی بین دو میکروکنترلر راه اندازی ماژول HMT و HMR ارسال بی سیم متن با ارتباط رادیویی عمق سنج و فاصله سنج راه اندازی ماژول SRF05 تایپ روی نمایشگر با بلوتوث راه اندازی ماژول فاصله سنج راه اندازی فاصله سنج اولتراسونیک فاصله سنج فرستنده 12 کاناله رادیویی کنترل دور موتور DC با کامپیوتر کنترل DC موتور با کامپیوتر موتور با کامپیوتر کنترل موتور DC با کامپیوتر کنترل موتور با کامپیوتر FT232RL FT232BM USB به ارتباط سریال کامپیوتر کنترل با کامپیوتر کامپیوتر موتور کنترل DC موتور با USB موتور با USB USB کنترل با USB کنترل دور موتور DC با USB کنترل موتور DC با USB راه اندازی موتور با کامپیوتر با کنترل کامپیوتر کنترل موتور با USB سطح سنج ارتفاع مایعات سطح سنج ریموت کنترل 2 کانال قفل رمز با تک RFID رله 6 ولت ریموت کنترل 2 کاناله Remote Control 2 Chanal فرستنده 12 کاناله فرستنده 2 کاناله فرستنده 2 کاناله رادیویی رله 9 ولت رله 5 ولت سطح سنج آلتراسونیک سطح سنج آلتراسونیک ارتفاع سنج مخزن عمق سنج مایعات ارتفاع سنج مخزن اندازه گیری سطح مایعات اطفا حریق با PIC RC5 Remote Decoder RC5 Decoder ارتباط رادیویی تایپ متن با برد 70 متر مدل دانشجویی روشن خاموش تقویم شمسی تراشه ساعت ساعت با تقویم شمسی گیربکس دار گیربکس بازی دوز بازی پالس شماره گیر جادویی تلفن با میکروکنترلر شماره گیری با روش پالس شماره گیری با روش تن بازی دوز با تاچ اسکرین XO بازی XO تقویم شمسی به میلادی تقویم میلادی به شمسی تشخیص خط سیاه و سفید سفید سیاه تشخیص مسیر روبات هوشمند 5 میل سنسور مادون قرمز اینورت مسیر روباتیک ریموت کنترل 14 کانال مادون قرمز با کنترل تلویزیون ریموت کنترل 14 کاناله مادون قرمز با کنترل تلویزیون تقویم میلادی روبات مسیر یاب مسیر یاب دماسنج با تاچ اسکرین Line Line Follower تلفن با AVR پروژه تلفن کامپیوتر کنترل خودروها ترافیک پارینگ شبیه ساز پارکینگ هوشمند پارکینگ اسمبلی رشته کنترل و ابزار دقیق آشکار ساز گاز هوشمند تردد خود روها راه اندازی USB کنترل دما با USB مانیتورینگ دما با USB تبدیل UART به USB تبدیل سریال به USB ترافیک خودرو JVHA Assembly برنامه نویسی اسمبلی شماره گیری با میکروکنترلر دفترچه تلفن با قابلیت شماره گیری دفترچه تلفن شماره گیری با AVR Dtmfout شماره گیر TEL DTM درب باز کن دیجیتال رله 12 ولت C51 پیک پی آی سی راه اندازی با 8051 ارباط 8051 ارباط 8051 با USART ارباط 8051 با UART ارباط 8051 با USB IR Follower روشن و خاموش کنترل 8 وسیله برقی L293 ریموت 8 کاناله با برد نامحدود کنترل 8 وسیله برقی از راه دور کنترل 8 وسیله برقی با برد نامحدود از راه دور کنترل وسایل برقی با خط تلفن کنترل بی سیم موتور DC کنترل موتور از راه دور ارتفاع سنج ماشین حساب مهندسی کنترل موتور با RF کنترل رادیویی موتور کنترل بی سیم موتور DC با RF فرستنده و گیرنده IR کنترل رادیویی موتور DC خط تلفن Tone لوازم برقی کنترل لوازم کنترل با موبایل کنترل 8 وسیله برقی با موبایل روبات روش های اطفاء حریق حریق اطفاء کنترل وسایل برقی از راه دور با خط تلفن 2 کاناله وسایل برقی با خط تلفن سیگنال Bascom AVR كنترل كلیه وسایل برقی با سه خروجی 4 کاناله کنترل کننده کنترل کننده از طریق خط تلفن ماشین حساب ساده کنترل با برد نامحدود حرکت انسان دزدگیر دزدگیر با ماژول PIR بدن انسان زنده یاب پی آی آر راه اندازی PIR مدار دزدگیر قفل رمز با کارت تلفن ماشین حساب معمولی با تاچ اسکرین حرکت راه انداز L293D مینی مینی موتور ربات مسیر یاب وِیژه دنبال کننده خط مینی موتور گیربکس دار اسپیکر قفل رمز با کارت Real-time clock (RTC) اطفا حریق دود بازی با صفحه لمسی ماشین حساب ساده با تاچ اسکرین تشخیص حرکت انسان ماشین حساب مهندسی با تاچ اسکرین ماشین حساب با تاچ اسکرین پروژه تشخیص دود بازی دوز با صفحه نمایش گرافیکی لمسی ساعت و تقویم شمسی شخیص حریق گاز مایع سنسور دود سیستم اعلام حریق هشداردهنده دودهای حاصل ازاحتراق سنسور دود MQ2 مدار هشدار دهنده دود سنسور تشخیص گاز متان سنسور تشخیص گاز شهری ماژول سنسور MQ9 سنسور تشخیص گاز CH4 سنسور تشخیص گاز LPG ماژول سنسور MQ2 ماژول RTC قفل رمز با کارت RFID ماژول سنسور دود راه اندازی ماژول MQ2 راه اندازی ماژول MQ9 فرستنده 4 کاناله TTL TO RS232 ریموت کنترل رادیویی فرستنده 4 کاناله رادیویی ماژول درایور ULN2003 RS232 TO TTL TTL به RS232 ماژول DS1307 مبدل TTL به RS232 مبدل RS232 به TTL RS232 به TTL راه اندازی RTC درایور رله راه اندازی استپر موتور با کامپیوتر تقویم با GLCD راه اندازی استپر موتور با Matlab راه اندازی استپر موتور با مطلب راه اندازی استپر موتور با متلب مانیتورینگ دما با VB کنترل دما با VB کنترل دما با LM35 کنترل دما با ویژوال بیسک مانیتورینگ دما با ویژوال بیسک مانیتورینگ دما با کامپیوتر مانیتورینگ دما راه اندازی استپ موتور با Matlab راه اندازی استپ موتور با مطلب کنترل استپ موتور با UART استپ موتور با UART کنترل استپر موتور با RS232 کنترل استپر موتور با کامپیوتر کنترلر Stepper Motor با کامپیوتر استپ موتور با کامپیوتر استپر موتور با کامپیوتر استپر موتور با مطلب راه اندازی استپ موتور با متلب استپر موتور با متلب استپر موتور با نرم افزار متلب استپر موتور با UART ماشین حساب با چهار عمل اصلی ماشین حساب ریموت کنترل 8 کانال از راه دور ریموت کنترل 8 کاناله remote control 8 remote control 8 chanal Remote Controler 8 Chanal ریموت کنترل 8 کاناله از راه دور کنترل 8 رله با رله هوشمند 8 کاناله رله هوشمند 8 کانال کنترل از راه دور 8 کاناله کنترل از راه دور 8 کانال ساخت دستگاه ریموت کنترل 8 کاناله‎ ریموت کنترل 8 IR ریموت کنترل 8 کانال طراحی و ساخت ماشین حساب ساخت پروژه ماشین حساب ماشین حساب مدل دانشجویی ماشین حساب با میکروکنترلر ماشین حساب با AVR دانلود پروژه ماشین حساب مهندسی با AVR ساخت ماشين حساب با ميكرو كنترلر AVR و كامپايلر CODE VISION‎ ماشین حساب با میکروکنترلر AVR و زبان C دانلود پروژه کامل ماشین حساب مهندسی با AVR ماشین حساب معمولی‎ ساخت ماشين حساب با ميكرو كنترلر AVR کنترل استپ موتور با کامپیوتر تابلو روان 8*24 با LED PT2262 PT2272 ASK تابلو LED تابلوروان 8*24 Remote 4 chanal کارت های اعتباری خواندن اعتبار کارت های تلفن نمایش اعتبار کارت تلفن خواندن از حافظه کارت اعتباری خواندن از حافظه کارت تلفن کارت تلفن تابلوروان 8*8 VB 8*24 راه اندازی TouchScreen راه اندازی RFID درایور 7 کاناله با ULN2003 راه انداز ULN2003 اتصال TouchScreen Touch Screen اتصال Touch Screen به میکرو اتصال تاچ اتصال تاچ اسکرین به میکرو اتصال تاچ اسکرین راه اندازی Touch Screen نمایش اعتبار کارت های اعتباری کارت اعتباری ساخت قفل رمز دیجیتالی قفل رمز با AVR کلید الکترونیکی قفل رمز با میکروکنترلر قفل رمز با میکروکنترلر AVR UART TO USB راه اندازی FT232BL تابلو روان تابلو روان 8*24 تراشه FT232BL تراشه FT232 تایپ روی LCD قفل رمز 8 رقمی قفل الکترونیکی خواندن و نوشتن بر روی کارت تلفن خواندن از کارت تلفن 64 بیت استاندارد ISO7816 خواندن اعتبار کارتهای تلفن محاسبه اعتبار کارت های تلفن محاسبه اعتبار کارتهای تلفن خواندن از حافظه کارت های تلفن اتصال کارت تلفن نمایش اعتبار کارتهای تلفن اعتبار کارتهای تلفن کنترل دور موتور DC با تک سوییچ استپر موتور با Matlab تشخیص دود اعلام حریق هشدار دهنده هوشمند دود دستگاههای هشداردهنده دود دستگاه هشدار دهنده دود اطفاع حریق ادفاع حریق لمسی صفحه لمسی لمس پروژه با تاچ اسکرین پروژه با تاچ سیستم اطفا حریق 8 ohm مقایسه کننده آپ امپ LM358 راه اندازی بازر گاز بی رنگ و بو Alarm آژیر Speaker 1.5W 8OHM Mylar Speaker Mylar Speaker 1.5W 8OHM صدا بلندگو کنترل وسایل برقی با موبایل سیستم اطفاء حریق فاصله سنج با PIC متر دیجیتال با PIC کنترل سروو موتور با PWM راه اندازی Servo کنترل دور موتور DC با سوییچ راه اندازی SRF02 با PIC پروژه با PIC Matlab عمق سنج سطح مایعات مبدل USB به سریال راه اندازی USB با AVR راه اندازی استپ موتور با PIC انجام پروژه های با سروو موتور SG5010 راه اندازی سروو موتور راه اندازی سروو موتور با AVR سروو موتور سروو کنترل سروو موتور کنترل سروو Servo سروو موتور SG5010 SG50 سروو موتور SG50 Servo Motor هشداردهنده گاز مونوکسید کنترل هوشمند سروو تاچ اسکرین راه اندازی تاچ تاچ راه اندازی تاچ اسکرین اتصال تاچ اسکرین به میروکنترلر آشکار ساز گاز CO آشکار ساز گاز مونو اکسید کربن آشکار ساز گاز CH4 آشکار ساز گاز متان آشکار ساز گاز LPG MQ9 CH4 اتصال Touch Screen به AVR اتصال تاچ به AVR راه اندازی کیبورد کامپیوتر TouchScreen کنترل DC موتور با سوییچ کنترل DC موتور با تک سوییچ هشدار دهنده گاز مونوکسید برنامه نویسی 8051 ماژول بیزر mikroC PRO for AVR mikro C PRO for AVR mikroC PRO for 8051 ماژول بازر PICBASIC PRO کنترل موتور با سوییچ راه اندازی بیزر هشدار دهنده نشت گاز شهری مونوکسید کربن گاز شهری دی اکسید کربن سنسور گاز MQ9 گاز متان مدار هشدار دهنده گاز شهری هشدار دهنده هوشمند نشت گاز موتور با سوییچ هشدار دهنده گاز مونو اکسید کربن دستگاه هشدار دهنده گاز مونو اکسید کربن پروژه تشخیص گاز دستگاههای هشداردهنده نشت گاز گاز CH4 سنسور تشخیص گاز گاز مونو اکسید کربن گاز مونو اکسید کربن CO سوییچ کنترل با سوییچ سوییچ موتور گاز شهری LPG سوییچ سنسور گاز دی اکسید کربن سنسور گاز شهری سنسور گاز راه اندازی MQ9 التراسونیک ماژول التراسونیک خروجی I2C امواج التراسونیک فصله سنج التراسونیک سنسور التراسونیک متر دیجیتال با التراسونیک ماژول فاصله سنج SRF02 التراسونیک SRF02 راه اندازی التراسونیک دیتاشیت SRF02 کاتالوگ SRF02 مدار فاصله یاب التراسونیک پروژه با آلتراسونیک متر دیجیتال با آلتراسونیک کتاب SRF02 DATASHIT SRF02 راه اندازی سنسور آلتراسونیک سنسور آلتراسونیک راه اندازی سنسور اولتراسونیک سنسور اولتراسونیک آستفاده از اولتراسونیک راه اندازی استپ موتور راه اندازی استپر موتور با میکروکنترلر راه اندازی استپر موتور با AVR راه اندازی استپر موتور راه اندازی استپ موتور با میکروکنترلر راه اندازی استپر موتور با نرم افزار راه اندازی استپر موتور با برنامه درایور Stepoer ماژول آلتراسونیک درایور استپر موتور راه اندازی استپ موتور با AVR Stepper با AVR کنترل استپر کنترل استپ موتور USB TO RS232 راه اندازی FT232 کنترل STEPPER کنترل Stepper Motor استپر موتور با AVR استپ موتور با میکروکنترلر استپ موتور با AVR پروژه فاصله یاب PROTUSE فرکانس ماژول های رادیویی MAX232 رابط سریال مودلاتور دمودلاتور Encoder دیکدر انکدر کابل D9 RS232 قفل رمز با RFID ساعت قفل رمز دیجیتال درایور Stepper Motor دما real time clock تابوروان با ال ای دی تقویم با RTC ثانیه Decoder فرستنده راه اندازی SRF02 ماژول SR02 ماژول اولتراسونیک متر دیجیتال با اولتراسونیک اتصال SR02 به AVR راه اندازی SR02 با میکروکنترلر SR02 با I2C I2C راه اندازی SR02 اولتراسونیک ISO7816 Remote Controler Resiver Transfer گیرنده RF 315MHz گیرنده رادیویی آنتن رادیوی RF Remote آلتراسونیک مدار فاصله یاب اولتراسونیک موتور با کنترل موتور با ساعت و تقویم با DS1307 تن با کنترل سوییچ هشدار دهنده نشت گاز آلارم هشداردهنده گازهای حاصل ازاحتراق متان نشتی گاز SRF02 USB Technical Specification پروژه با میکروکنترلر AT89S51 پروژه با میکروکنترلر 8051 پروژه با 8051 16F877 میکرو 8051 Ultrasonic SRF02 Ultrasonic range finder range finder SRF02 Ultrasonic MQ2 راه اندازی MQ2 رله هوشمند 4 کانال با مادون قرمز کنترل از راه دور 4 کاناله مادون قرمز کنترل از راه دور 4 کاناله کنترل از راه دور 4 کانال مادون قرمز رله هوشمند 4 کانال راه اندازی سنسور دود ترمومتر و ترموستات درایور DC موتور راه اندازی DC موتور کنترل از راه دور 4 کانال ساخت دستگاه ریموت کنترل 4 کاناله‎ اطفاء حریق سنسور تشخیص دود دفع حریق هشدار دهنده دود ساعت با DS1307 راه اندازی USB با PIC ریموت کنترل 4 کاناله مادون قرمز با کنترل تلویزیون رله هوشمند 4 کاناله با مادون قرمز رله هوشمند 4 کاناله 16F877A راه اندازی DS1307 ریموت کنترل 4 کانال IR ریموت کنترل 4 IR remote control 4 chanal with tv remote remote control 4 chanal with tv ریموت کنترل 4 کانال از راه دور ریموت کنترل 4 کانال با RC5 ریموت کنترل 4 کاناله IR ریموت کنترل 4 کانال مادون قرمز ریموت کنترل 4 کانال با کنترل تلویزیون کنترل تلویزیون و کنترل رله SRF02 ترموستات و دماسنج دماسنج و ترموستات راه اندازی موتور dc با درایور l298 ترموستات و ترمومتر ترمومتر و ترموستات با AVR ترموستات و ترمومتر با AVR کنترل دما با کامپیوتر ترموستات با AVR ترمومتر با AVR ریموت کنترل 4 کاناله از راه دور کنترل تلویزیون کنترل جهت گردش موتورهای DC کنترل جهت گردش موتور DC کنترل جهت گردش موتور کنترل DC موتور با کلید راه اندازی موتور با تک سوییچ راه اندازی موتور با سوییچ راه اندازی موتور DC با تک سوییچ درایور L298N راه اندازی موتور DC با سوییچ راه اندازی موتور با کلید کنترل دور موتور DC با کلید مینی موتور گیربکس ریموت کنترل 4 کاناله با کنترل تلویزیون ریموت کنترل 4 کاناله با کنترل TV کنترل موتور DC با کلید ریموت کنترل 4 کاناله با RC5 ریموت کنترل 4 کاناله مادون قرمز کنترل 4 رله با کنترل موتور DC با سوییچ کنترل 4 رله با مادون قرمز کنترل 4 رله با کنترل تلویزیون راه اندازی GLCD با میکروکنترلر SED پروژه با LCD گرافیکی راه اندازی GLCD پروژه با GLCD GLCD پروژه با Matlab KS108 پروژه با متلب پروژه قفل رمز دیجیتال راه اندازی LCD گزافیکی راه اندازی LCD گرافیکی با میکروکنترلر راه اندازی LCD گرافیکی با AVR اتصال LCD گرافیکی به AVR کنترل موتور DC با BASIC کنترل دور موتور DC با AVR کنترل موتور DC با C کنترل موتور DC با Codvision کنترل موتور DC با بیسیک کنترل موتور DC راه اندازی ماژول آلتراسونیک کنترل موتور DC با AVR کنترل موتور DC با تک سوییچ راه اندازی LCD گرافیکی KS108 چیپست KS108 LCD سری SED remote control 4 chanal ریموت کنترل 4 کانال LCD گرافیکی KS108 روز ماه ULN2803 دقیقه تابلوروان با LED LED Display تابلوروان با ماتریس ULN2003 تابلوروان کنترل دور موتور DC با C ماتریسی لچ 74HC573 ریموت کنترلر تقویم کیبورد کامپیوتر PS2 کیبورد کامپیوتر USB ماژول ارتباط سریال Remote Controler 4 Chanal فاصله سنج اولتراسونیک راه اندازی ماژول اولتراسونیک متر دیجیتال LED 3 میل LED 5 میل کاراکترهای انگلیسی کاراکتر کاراکتر های استاندارد کاراکترهای فارسی کانکتور PS2 فاصله سنج آلتراسونیک پروژه با مطلب L298 راه اندازی موتور DC با C آموزش راه اندازي موتور DC نحوه راه اندازی انواع موتور dc راه اندازی موتور جریان مستقیم راهاندازی موتور جریان مستقیم راه اندازی موتور DC با سی راه اندازی موتور DC با بیسیک راه اندازی موتور با AVR راه اندازی موتور DC راه اندازی موتور با C راه اندازی موتور با بیسیک راه اندازی موتور DC با کلید راه اندازی موتور DC با AVR چپ گرد راست گرد کردن موتور ماژول رله 4 کاناله مدار سنسور تشخیص سنسور MQ9 LPG ماژول رله کنترل دور موتور DC با Basic فرستنده فیکس کد mikroC 4 کانال رله برد رله راه انداز رله پروژه با بیسیک AT89C51 برنامه نوییسی بیسیک راه اندازی موتور کنترل با کنترل دور موتور کنترل موتور با AVR کنترل دور موتور DC با PWM کنترل دور موتور DC DC DC Motor کنترل DC موتور با کنترل DC موتور با Codvision کنترل DC موتور کنترل سرعت موتورهای dC کنترل DC موتور با بیسیک کنترل DC موتور با C کنترل DC موتور با AVR کنترل دور موتور DC با بیسیک کنترل دور موتور با PWM جهت گردش و دور موتور DC کنترل سرعت یک موتور DC سرعت موتور های DC Motor DC کنترل سرعت موتور DC کنترل سرعت موتور مدار کنترل PWM موتور DC سرعت موتور DC كنترل موتور dc با استفاده از AVR‎ پروژه کنترل موتور DC شيوه هاي كنترل موتور هاي dc با استفاده از ميكرو كنترلر هاي AVR شيوه هاي كنترل موتور هاي dc كنترل موتورهاي DC كنترل موتور DC‎ ریموت کنترل با کنترل tv درایور استپ موتور ریموت کنترل با کنترل تلویزیون C FT232 کنترل Tv اتصال به کامپیوتر راه اندازي موتور dc به صورت چپ گرد و راست گرد و كنترل سرعت ساعت با RTC ریموت کنترل 4 کاناله پروژه با اولتراسونیک قفل رمز سنسور MQ2 کد ویژن هشدار دهنده گاز موتور سیستم های حفاظتی امین CV DS1307 CV AVR سی برنامه نویسی به زبان C Code Vision AVR CodeVisionAVR کیبورد کامپیوتر UART USB ساعت با AVR ریموت کنترل مادون قرمز ویژوال بیسیک کنترل گرما کنترل سرما دماسنج با LM35 کنترل دما Motor سنسور تشخیص mikroC PRO for PIC PWM ریموت کنترل IR ریموت کنترل با کنترل tv remote کنترل موتور RTC سطر و ستون آنتی فریز سال LM35 فرستنده رادیویی سنسور LM35 ترمومتر خازن remot controler ریموت کنترل با مادون قرمز REMOTE AT89S51 فرستنده و گیرنده مادون قرمز BASCOM 8051 ریموت کنترل رله سانتی گراد درجه راه اندازی LM35 دماسنج لحیم کاری دات ماتریس ريموت مادون قرمز کنترلر پروژه دانشجویی وضعیت دما PS2 تغییر متن Remote control گیرنده مادون قرمز ترموستات ریموت کنترل PIC آنالوگ به دیجیتال درباره رله سنسور Setpoint 8051 آنالوگ کانکتور ADC رگولاتور رگلاتور LCD کاراکتری EEPROM تک سوییچ راه اندازی نمایشگر اندازه گیری LCD دیجیتال ON خواندن کنترل فعال مانیتورینگ غیر فعال نوشتن LED OFF تولید برنامه آداپتور شبیه ساز برد سوراخ دار codvision الکترونیک برنامه نویسی برد الکترونیکی آموزش آشنایی بیسکام کدویژن کامپایلر آموزشی شماتیک مدار پروتیوس پروژه های مبتنی بر میکروکنترلر پروژه با میکروکنترلر میکروکنترلر برد مدار چاپی طراحی مدارات دیجیتال ATmega8 Code Vision طراحی و اجرا کامپایلر بیسکام Bascom کامپایلر کدویژن دانشجویی پروژه با میکروکنترلر AVR ATmega32 ATmega16 Proteus پروژه پروژه با AVR طراحی مدارات الکترونیکی AVR انجام پروژه های الکترونیکی سفارش پروژه پروژه های الکترونیکی